naslovnica / katalog / strojarstvo i osnove strojarsva
  Strojarstvo za srednje i strukovne škole
 


1. Uvod u strojarstvo

1.1.      Temeljni pojmovi mehanike

2. Pogled u matematiku i mjerne jedinice
2.1.      Temeljni pojmovi trigonometrije
2.1.1.    Arkus funkcije
2.2.      Osnove vektorskog računa
2.2.1.    Zbrajanje vektora
2.2.2.    Projekcije vektora na os
2.3.      Mjerne jedinice
2.3.1     Decimalne mjerne jedinice

3. Statika
3.1.      Temeljni pojmovi i načela statike
3.1.1.    Temeljni pojmovi statike krutih tijela
3.1.2.    Načela statike krutih tijela
3.2.      Sustav sila u ravnini
3.2.1.    Sustav kolinearnih sila
3.2.2.    Sustav konkurentnih sila
3.2.3.    Nekonkurentni sustav sila
3.3.      Uvjeti ravnoteže
3.3.1.    Ravnoteža tijela
3.3.2.    Uvjeti ravnoteže
3.3.3.    Primjena ravnotežnog stanja u tehničkim problemima
3.4.      Težište
3.4.1.    Težište jednostavnih i sastavljenih štapova
3.4.2.    Težište jednostavnih, sastavljenih i oslabljenih ravninskih ploha
3.4.3.    Težište homogenih tijela
3.4.4.    Vrste ravnoteže
3.4.5.    Statička stabilnost
3.5.      Puni ravni nosači
3.5.1.    Uvod
3.5.2.    Puni ravni nosači
3.5.3.    Rješavanje punih ravnih nosača
3.6.      Trenje
3.6.1.    Trenje klizanja
3.6.2.    Trenje kotrljanja
3.6.3.    Trenje na kosini
3.6.4.    Trenje klina
3.6.5.    Trenje užeta
3.6.6.    Otpori pri vuči vozila
3.6.7.    Trenje rotirajućih tijela

4. Znanost o čvrstoći
4.1.      Statika deformabilnih tijela
4.1.1.    Vanjske sile
4.1.2.    Materijali i tijela u znanosti o čvrstoći
4.1.3.    Deformacija
4.1.4.    Naprezanje
4.1.5.    Hookeov zakon (statički vlačni pokus)
4.1.6.    Dopušteno naprezanje i koeficijent sigurnosti
4.2.      Aksijalno opterećenje
4.2.1.    Produljenje i naprezanje zbog promjene temperature
4.3.      Smicanje
4.4.      Momenti inercije i otpora ravnih presjeka štapa
4.4.1.    Vrste momenata inercije
4.4.2.    Momenti inercije za paralelne osi (Steinerovo pravilo)
4.4.3.    Momenti otpora
4.5.      Uvijanje (torzija)
4.6.      Savijanje
4.7.      Izvijanje
4.8.      Dinamička opterećenja
4.9.      Vibracije
4.10.     Složena opterećenja
4.10.1. Savijanje i smicanje
4.10.2. Aksijalno i savijanje
4.10.3. Savijanje i uvijanje

5. Kinematika
5.1.      Uvod
5.2.      Pravocrtno gibanje
5.2.1.    Jednoliko pravocrtno gibanje
5.2.2.    Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje
5.2.3.    Vertikalni hitac uvis
5.3.      Krivocrtno gibanje
5.3.1.    Jednoliko kružno gibanje
5.4.      Translacija
5.5.      Rotacija
5.6.      Ravninsko gibanje
5.7.      Sastavljeno gibanje
5.8.      Gibanje slobodnog tijela

6. Dinamika
6.1.      Uvod u dinamiku
6.1.1.    Povijest dinamike i njezina primjena
6.1.2.    Povijest dinamike
6.1.3.    Primjena dinamike
6.2.      Dinamičke sile i momenti
6.2.1.    Dinamičke sile
6.2.2.    Količina gibanja
6.2.3.    Dinamički momenti
6.2.4.    Načela rješavanja zadataka iz područja dinamičke ravnoteže
6.3.      Mehanički rad i energija
6.4.      Rad sile
6.5.      Rad svladavanjem težine
6.6.      Mehanička snaga
6.7.      Potencijalna energija
6.8.      Kinetička energija
6.8.1.    Kinetička energija translacije
6.8.2.    Kinetička energija rotacije
6.9.      Zakon o očuvanju energije za translaciju
6.10.     Zakon o očuvanju energije za rotaciju i translaciju
6.11.     Zakon kinetičke energije
6.11.1. Zakon kinetičke energije za česticu
6.11.2. Zakon kinetičke energije za kruto tijelo

7. Hidraulika
7.1.      Uvod
7.2.      Osnovna fizikalna svojstva tekućina
7.2.1.    Gustoća tekućine
7.2.2.    Stlačivost tekućine
7.2.3.    Viskoznost tekućine
7.2.4.    Kapilarnost tekućine
7.2.5.    Otapanje (apsorpcija) plinova u tekućini
7.3.      Osnove hidrostatike
7.3.1.    Vrste tlaka u tekućini
7.3.2.    Jednadžba manometra
7.3.3.    Zakon spojenih posuda
7.3.4.    Sila tlaka na ravnu površinu
7.3.5.    Hidrostatski uzgon
7.4.      Osnove hidrodinamike
7.4.1.    Gibanje tekućine
7.4.2.    Jednadžba kontinuiteta
7.4.3.    Bernoullijeva jednadžba za neviskozne, idealne tekućine
7.4.4.    Bernoullijeva jednadžba za viskozne, realne tekućine
7.5.      Hidraulički sustav
7.5.1.    Uvod
7.5.2.    Elementarni hidraulički sustav
7.5.3.    Hidrauličke crpke
7.5.4.    Hidraulički motori
7.5.5.    Tekućine u hidrauličkim sustavima
7.5.6.    Održavanje hidrauličkih sustava
7.5.7.    Primjer primjene funkcijskih shema

8. Termodinamika
8.1.      Uvod
8.2.      Veličine toplinskog stanja
8.3.      Prvi glavni stavak termodinamike
8.3.1.    Toplinsko rastezanje krutih tijela i kapljevina
8.4.      Jednadžba stanja idealnih plinova
8.4.1.    Specifična toplina
8.5.      Povrative promjene stanja idealnih plinova
8.5.1.    Promjena stanja pri konstantnom volumenu - IZOHORA
8.5.2.    Promjena stanja pri konstantnom tlaku - IZOBARA
8.5.3.    Promjena stanja pri konstantnoj temperaturi - IZOTERMA
8.5.4.    Promjena stanja pri Q = 0 - ADIJABATA
8.5.5.    POLITROPSKA promjena stanja
8.6.      Kružni procesi
8.6.1.    Drugi glavni stavak termodinamike
8.6.2.    Analitička formulacija drugog glavnog stavka
8.7.      Osnovni pojmovi o rashladnim procesima
8.7.1.    Rashladni proces
8.7.2.    Rashladni, ogrjevni i ogrjevno-rashladni procesi
8.7.3.    Izvori energije za dizalice topline
8.8.      Zakoni strujanja plinova i para
8.9.      Osnovni pojmovi o prijelazu topline
8.9.1.    Vođenje
8.9.2.    Strujanje
8.9.3.    Zračenje
8.9.4.    Izmjenjivači topline